Sandan Syllabus

Kata

Tokui Kata

Kata of choice


Shitei Kata

Junro Yondan and Junro Godan

- plus -

 examiners choice of Bassai Dai, Kanku Dai, Enpi, Jion, Jitte, Gankaku or HangetsuKumite

Jiyu Kumite